برادر زاده شهید وقتی به دنیا آمد از ناحیه پا دچار مشکل بود که نمی توانست پای راستش راتکان دهد. دکترها گفته بودند سه بار باید عمل شود و این کودک تا 2 سالگی نمی توانست راه برود مادرش …
+ ادامه مطلب