وصیتنامه شهید مرادقلی كوروند معاون طرح و عملیات لشكر 43 امام علی (ع)

بخشی از وصیتنامه ” شهید مرادقلی كوروند معاون طرح و عملیات لشكر 43 امام علی (ع) ” آمده است:
ای امت شهید پرور و جانباز، مظلومیت شهدای این جنگ تحمیلی ناخواسته را به گوش ناشنوایان جهان و آن مستكبران و غاصبان و بی خردان برسانید و بگویید كه تا ما هستیم مبارزه هست
منبع : http://hamedan.navideshahed.com