خاطرات شهید زیبایی نژاد

شهيد زيبايی نژاد بارها به من می گفت که من به عبدالمطلب حسادت می کنم!
با خنده به او می گفتم عبدالمطلب چه چيزی داره که نسبت به او حسادت می کنی؟
گفت او همه چيز داره همين قدر کافی که نمی تواند بدی ها را بگويد وبشنود!

منبع : http://setayeshfars.ir