برادر زاده

 

برادر زاده شهید وقتی به دنیا آمد از ناحیه پا دچار مشکل بود که نمی توانست پای راستش راتکان دهد. دکترها گفته بودند سه بار باید عمل شود و این کودک تا 2 سالگی نمی توانست راه برود مادرش او را به سر خاک شهیدی برد و گریه کنان از او می خواهد برادرش زاده اش را شفا دهید ، بچه سر خاک شهید شروع به راه رفتن میکند.

خاطره ای از خانم هاشمی ، همسر برادر شهید حسین مولود زاده

 

http://shohadayenashenava.ir

کانال شهدای ناشنوا
@shohadayenashenava